Zorg en Welzijn

Vanuit de decentralisatie van taken naar de gemeenten is Stein verantwoordelijk voor het bieden van de juiste zorg aan haar inwoners. Voor de oudere inwoners is de zorg gericht op zo lang mogelijk thuis wonen door de juiste ondersteuning binnen en buiten de eigen woning. Thuiszorg en dagbesteding staan hierbij centraal.

Jeugd

Voor de jongeren en kinderen willen wij dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en opgroeien in een veilige, stimulerende omgeving. Dit geldt voor thuis, in de buurt en op school. In alle wijken en kernen zijn goede, uitdagende en groene speelvoorzieningen. Tachtig procent van de kinderen groeit in “normale” omstandigheden op. Zij hebben geen extra ondersteuning nodig. De PvdA vindt dat vooral kwetsbare kinderen en jongeren snel en dichtbij de juiste – ook specialistische – hulp moeten krijgen. De behoefte van ouders en kind(eren) staat hierbij voorop, daarbij hebben zij zelf de regie en is er veel aandacht voor preventie.

Statushouders

Door oorlogsgeweld zijn grote groepen vluchtelingen de afgelopen jaren naar Nederland gekomen. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente zich inspant om statushouders zo snel mogelijk verder te laten integreren. De gemeente moet statushouders kansen bieden, zodat betaald werk binnen hun bereik komt. Wij pleiten voor een duidelijke en snelle aanpak: direct aan de slag met opleiding, werk en taal. Integreren en participeren staan voorop. De PvdA wil dat samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en vluchtelingenwerk, een Plan van Aanpak Inburgering wordt opgesteld. De insteek van dit plan is dat nieuwe Nederlanders direct naar school kunnen en binnen drie jaar aan het werk zijn.

Aanbesteding zorgtaken

In de komende jaren is er een miljoenen taakstelling voor de gemeente in het Sociale Domein. De grote financiële problemen die veel gemeenten nu al hebben op het gebied van de jeugdzorg maken duidelijk hoe groot deze opgave is. De PvdA zal zich daarbij actief inzetten om de ambities vanuit het sociale domein ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren zonder dat hiervoor de reserves en financiële stabiliteit van de gemeente in het geding komt.  Innovatie en transformatie binnen het sociale domein zijn daarbij onontbeerlijk om de zorg te kunnen blijven leveren.

De gemeente Stein koopt veel diensten, zoals thuiszorg en jeugdzorg in, vaak samen met andere gemeenten. Vaak is de gemeente verplicht om deze diensten via openbare aanbesteding in te kopen. Nu worden deze diensten nog vaak geselecteerd op de laagste prijs, waardoor de kwaliteit in het geding komt. Steeds meer komen zorgverleners in actie tegen de slechtere arbeidsomstandigheden die het gevolg hiervan zijn. De PvdA vindt dat de gemeente zelf een verantwoordelijkheid heeft om de kwaliteit van de ingekochte diensten op peil te houden en daarbij niet alleen naar de prijs moet kijken.

Dit betekent:

 • Bij de aanbesteding van diensten kwaliteit boven prijs stellen.
 • Bij de aanbesteding van zorgtaken een minimumloon afspreken.
 • Samen met andere gemeenten met een standaardcontract gaan werken (i.p.v. huidige situatie waar elke gemeente met een eigen contract werkt).
 • Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft.
 • Aanvragen van zorg en bijstand dient zo eenvoudig mogelijk te zijn.
 • Dat bewoners te allen tijde een afspraak moeten kunnen maken met een consulent van de gemeente, ook als het zorgtaken betreft die niet tot de taak van de gemeente behoren.
 • Voldoende en uitdagende groene speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd.
 • Alle kinderen komen in aanraking met cultuur en sport. Een laag inkomen van ouders mag hierbij geen belemmering zijn.
 • Gezinnen met problemen krijgen één aanspreekpunt voor hulpverlening die vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen.
 • Onderwijs en sportverenigingen worden met elkaar verbonden om sportdeelname en daarmee gezondheid van kinderen te vergroten.
 • Integratie van ouderen- en gehandicaptensport.
 • Focus op de juiste ondersteuning en specialistische zorg aan kinderen en jeugdigen met problemen.
 • Gedegen onderzoek naar de capaciteiten van statushouders en gelegenheid geven om zich om- of bij te scholen.
 • De gemeente stimuleert het werven van nieuwe maatjes door onder meer de reële onkosten van deze vrijwilligers te vergoeden.