Woon en Leefomgeving

Ieder mens heeft recht op goede en betaalbare woonruimte in een gezonde buurt. Door vergrijzing en ontgroening komt dit onder druk te staan. Stein stelt een visie op de ontgroening en vergrijzing. Dit is nodig om het recht op goed wonen ook voor de toekomst te garanderen.

Prettig wonen in gezonde wijken en kernen

Goed wonen in Stein

Prettig wonen eist woningen van goede kwaliteit. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Goed wonen is niet alleen stapelen van stenen; het staat of valt met de kwaliteit van de leefomgeving.

De PvdA wil in Stein een bijdrage leveren aan wonen én leefbaarheid. Essentieel is dat in Stein de bewoners nauw bij het verder ontwikkelen van wonen en leefbaarheid betrekt. Anders blijft het bij praten over een papieren werkelijkheid.

Transitie woonvoorraad

Sturen op de visie ontgroening en vergrijzing is de basis. Sturen én investeren is essentieel als we in de komende twintig jaar niet overvallen willen worden door leegstand en verkrotting. Uitdaging is om met vervangen en vernieuwen van de woningvoorraad in balans te brengen.

De bestaande balans in de woonvoorraad in de kleine kernen Urmond, Berg aan de Maas en Meers moet bewaakt te worden, met behoud van cultureel erfgoed en goede bereikbaarheid.

Duurzaamheid

Samen met woningcorporaties, private partijen en kennisorganisaties dient een impuls aan duurzaamheid en CO2 vrije woningen gegeven te worden. We moeten anticiperen op stijgende energieprijzen en maatregelen die de CO2-uitstoot beperken. Dat geldt ook voor de particuliere woonvoorraad. Het, samen met andere partijen, beschikbaar stellen van instrumenten, deskundigheid en financiën stimuleert dat. Voorbeelden zijn het project Dubbel Duurzaam van Sittard-Geleen dat levensloopbestendigheid en duurzaamheid combineert en verschillende “Van het gas af-projecten” overal in Nederland, sommigen in samenwerking in samenwerking tussen wooncorporaties en coalities van experimentele bouwers.

Wonen en zorg

Oudere mensen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat moeten we samen mogelijk maken door aanpassingen in de woonvoorraad maar ook door bereikbare voorzieningen. Onderling contact is belangrijk, hulp en bijstand, bereikbare zorg, winkelvoorzieningen.

Er moet ruimte en geld komen voor experimenten met levensloopbestendig wonen.. Bijvoorbeeld met kangoeroe-woningen waar verschillende generaties in een huis wonen. Of met geclusterd wonen zodat voorzieningen kunnen worden gedeeld en een beroep op elkaar gedaan kan worden. Sommige senioren vinden het aantrekkelijk om samen met anderen een commune te vormen. Dit soort experimenten mogen niet voorbehouden blijven aan de ‘happy few’. Ze moeten gesubsidieerd kunnen worden.

Een multifunctioneel centrum of een brede school in de nabijheid kan een belangrijke bijdrage leveren. Hanteerbare digitale communicatiemiddelen voor ouderen gebruiken samen met gemeente, thuishulp en wijkverpleging, zorg- en welzijn.

Goede leefbaarheid, mensen die naar elkaar omzien, hart hebben voor elkaar is de essentie. Dat is goed voor ouderen en jongeren, actieven en minder actieven, vitale en minder vitale mensen.

Wonen en jongeren

Aan jongeren dient een woon carrière in Stein geboden te worden. Ook hier is samenwerken en experimenteren de boodschap. Jongeren, een gemengde leeftijdsopbouw in wijken en kernen is belangrijk voor de leefbaarheid.

Betaalbare woonruimte voor jongeren die in Stein willen blijven wonen, of die weer in Stein komen wonen blijft nodig. Dat kan door een deel van de goedkope woonvoorraad te reserveren voor jongeren.

De starterssubsidie heeft effect en de regeling incl. het budget dient voortgezet te worden.

Lege scholen, bedrijfsruimten kunnen voor jongerenhuisvesting geschikt worden gemaakt. Dit kan stuiten op de rem op het vergroten van de woonvoorraad. Hiervoor dient een oplossing gezocht te worden. Experimenteer met bijvoorbeeld zogenaamde ‘tiny houses’. (www.tinyhousenederland.nl)

Dit betekent:

  • Samenwerken met woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, de provincie.
  • Publiek-private samenwerking.
  • Een objectief advies aan particulieren over verduurzaming van woningen.
  • Op zoek gaan naar en gebruik maken van ‘good practices’ in andere gemeenten.
  • Slechte woningen van de markt halen met een (Steinse) regeling voor sloopkosten.
  • Experimenteren en samen met andere betrokken partijen zorgen voor financiering van experimenten.