Samen werken aan een Sociaal Duurzaam Ondernemend Stein

Door samenwerking kunnen we meer effect bereiken. De PvdA wil dan ook samen met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen werken aan Sociaal Duurzaam Ondernemend Stein.

Dit doen we door:

  1. Visie en beleid gericht op vergrijzing en ontgroening met aandacht voor leefbaarheid, ondersteunende voorzieningen en goede zorg voor jong en oud.
  2. In een vroeg stadium intensieve begeleiding naar werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  3. Vrijstelling sollicitatieplicht voor 55+ en hulp bij (om)scholing.
  4. Kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs en toegankelijke (specialistische) jeugdhulpverlening.
  5. Verduurzaming van woningen in Stein.
  6. Experimenteren met (levensloopbestendige) woonvormen en het voortzetten van startersleningen.
  7. Multifunctionele accommodaties met ruimte voor ontmoeting, sport, onderwijs en zorg.
  8. Betrokkenheid van burgers bij kernen vergroten door een leefbaarheidsbudget per kern.
  9. Verkorten van doorlooptijden bij vergunningen en subsidies en mogelijk maken van mengvormen van ondernemersactiviteiten.
  10. Stimuleren van toerisme, behoud van cultuur, natuur, cultureel erfgoed en Steinse evenementen.

Want dat maakt Stein voor de PvdA Sterk en Sociaal!