Een leefbaar en toegankelijk Stein

De PvdA Stein staat voor leefbare kernen waar het goed wonen is en voorzieningen bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners. De visie uit de DOPsgewijze aanpak waarbij de kernen centraal staat en inwoners met elkaar in dialoog gaan over de huidige- en toekomstige situatie van het dorp wordt door ons onderschreven. Het ideaal dat men samen de agenda bepaalt en zelf of samen met andere partijen werkt aan oplossingen komt nog onvoldoende uit de verf. Wat de PvdA betreft zoekt de gemeente naar synergie met bestaande verenigingen en organisaties.

Samen leven – Samen doen

Op het gebied van leefbaarheid en toegankelijkheid liggen voor Stein grote uitdagingen. De ontwikkeling van bevolking- en huishoudens samenstelling laat dit zien. Het voorzieningenniveau in Stein is hoger dan vergelijkbare gemeentes. DOPsgewijze aanpak dient dan ook meer vanuit een integraal en breed perspectief te worden benaderd met als boodschap ‘centraal wat moet, lokaal wat kan’. Democratie dichter bij burgers brengen is in het leefbaarheidsbeleid een van onze uitgangspunten. De PvdA wil sociale en vitale kernen waarbij de eigen kracht optimaal tot zijn recht komt.

Accommodaties

De ontwikkeling van multifunctionele centra en gemeenschapshuizen speelt een belangrijke rol. We juichen ontwikkelingen zoals het DOC (dorpsontmoetingscentrum in Elsloo) of het starten van een gemeenschapshuis in de oude Don Bosco school in Nieuwdorp van harte toe. De PvdA wil niet in iedere kern hetzelfde voorzieningenniveau of hetzelfde aanbod dupliceren, maar zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen met een integraal karakter voor de kern of de gehele gemeente. Daarbij dient een duidelijke relatie gelegd te worden met cultuurhistorische elementen en educatie.

De PvdA wil graag zoveel mogelijk komen tot multifunctionele sportvoorzieningen. Ons doel is niet kwantiteit maar kwaliteit. Daar waar dit in Elsloo grotendeels al heeft plaatsgevonden valt in Stein maar ook in Berg a/d Maas en Urmond nog veel te winnen. Voor de kernen Urmond en Berg a/d Maas dient een gezamenlijke faciliteit gerealiseerd te worden.

Onderwijs

Ook het onderwijs in Stein moet op basis van bevolkingsontwikkeling en draagvlak een meer integraal karakter krijgen. De PvdA steunt de visie van Kindante hieromtrent. Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn daarin onmiskenbare factoren die ten alle tijden meegenomen dienen te worden in te nemen beslissingen. Naast basisonderwijs willen wij ook dat VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en kinderopvang op dezelfde locatie plaatsvindt. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een kind het beste tot zijn recht komt op een brede school waar kinderen van alle leeftijden vaardigheden aangeleerd krijgen.

Dit betekent:

  • Een wethouder leefbaarheid die integraal aan de slag gaat en ook nadrukkelijk de koppeling legt met wonen en het fysieke domein.
  • Doorgaan met de DOPsgewijze aanpak met een evaluatie eind 2018.
  • Leefbaarheidsbudgetten per kern waarbij bewoners actief betrokken worden.
  • Inzetten op clustering van voorzieningen.
  • Faciliteren musea en cultuurhistorische trekpleisters voor scholing en recreatie met betrekking tot cultuurhistorisch besef.
  • Inzetten op multifunctioneel gebruik van accommodaties.
  • Dat er bij nieuwe onderwijsfaciliteiten een volledig ‘Brede School’ concept wordt gehanteerd.