GOED BESTUUR

De overheid er is voor de burger. De gemeente moet goed naar alle inwoners luisteren. Om te horen, zien en voelen wat nodig is om Stein leuker en veiliger te maken. Dat is meer dan een inspraakavond organiseren als er een nieuwe weg wordt aangelegd. Dat betekent inwoners zeggenschap en betrokkenheid geven over de onderwerpen die er voor hen toe doen.

Financiële keuzes voor een sterk sociaal Stein

De PvdA vindt dat in alles wat de gemeente doet niet het budget leidend is, maar wat we willen bereiken. We voeren natuurlijk wel een financieel solide beleid. We benutten kansen die een bijdrage aan de samenleving bieden én de financiën in de toekomst verbeteren door minder uitgaven of meer inkomsten. Een investeringsagenda voor de toekomst betaalt zich vanzelf terug.

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE..

Dienstverlening

Vertrouwen is leidend bij de gemeentelijke dienstverlening aan haar inwoners. Papierwerk en dubbele controles op subsidies of tegemoetkomingen moeten verminderen. Door meer inspraak van inwoners, komt de gemeente tot een nog betere besluitvorming. Uitgangspunt hierbij blijft dat de gemeente dichtbij de burger staat en een betrouwbare, open en betrokken partner is. Burgers interactief betrekken bij het opstellen van beleid zorgt ervoor dat vooraf gestelde doelen worden behaald.

De gemeente biedt veel van haar diensten aan via internet. Oudere inwoners moeten, wat de PvdA betreft, ook via papier, telefoon of direct persoonlijk contact met de gemeente blijven communiceren. Oudere of hulpbehoevende inwoners kunnen desgewenst ook thuis bezocht worden. Laaggeletterden, digibeten en ouderen mogen niet tussen wal en schip vallen. De gemeente moet daarom weten hoe groot deze groep is en wat zijn behoefte is en daar wat aan te doen is.

Dit betekent:

  • Vereenvoudiging van regels en gemeentelijke bureaucratie verminderen.
  • Een moderne dienstverlenende organisatie waarbij de klant (burger, bedrijf, maatschappelijke organisatie) centraal staat.
  • Subsidie aanvragen worden eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt. De gemeente krijgt een meer meedenkende en adviserende rol in plaats van een toetsende.
  • Goed prijs- en kwaliteitsverhouding bij gemeentelijke producten.
  • Bij diefstal of beroving van identiteitspapieren, wordt de gedupeerde niet geconfronteerd met een boete op het aanvragen van nieuwe papieren.
  • Experimenteren met nieuwe vormen van inspraak.
  • Investeren in en intensiveren van contacten met wijkraden en dorpsplatforms.
FINANCIEN ..

Om onze idealen waar te maken en van Stein een gemeente te maken waarvan iedereen zich prettig voelt, moeten de financiën op orde zijn. De economie groeit, maar niet iedereen merkt dit. De gemeente kan haar geld maar een keer uitgeven. Dit betekent keuzes maken. Er zijn voldoende plekken waar de gemeente haar geld zinvol kan investeren in het belang van de inwoners. Ons uitganspunt is dat we er zijn voor de mensen die dat nodig hebben en daar geld voor vrij maken. Dit kan soms betekenen dat investeringen voor de toekomst op een lager pitje komen te staan. De PvdA wil dat investeringen vooral terecht komen bij de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Dit betekent:

  • Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar probleem en urgentie. Niet het budget staat centraal maar de maatschappelijke bijdrage die weer mee leveren
  • Het geld dat Stein krijgt van het Rijk is niet altijd voldoende om te doen wat nodig is. Zorgen dat we de taken kunnen uitvoeren binnen het beschikbare geld is een mooi streven, maar geen doel op zich. Ook zullen we geen bezuinigingen doorvoeren als dat betekent dat mensen niet de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben
  • Dat de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen in stand blijft om mensen met een beperkt inkomen extra financiële ruimte te bieden.

Intergemeentelijke samenwerking

De PvdA vindt het belangrijk dat Stein in de regio nauw samenwerkt met de ander gemeenten. Dat is nodig om te zorgen dat we elkaar helpen en versterken en niet beconcurreren. Een betere afstemming op bijvoorbeeld het gebied van economie, verkeer en toerisme maken dat elke euro die we investeren nog beter terecht komt.