Economie en Werk

Werk is de beste remedie tegen armoede en sociale uitsluiting. Daarom faciliteren we het MKB om verdere groei in onze gemeente te realiseren. De PvdA wil zoveel mogelijk mensen uit de kaartenbakken aan werk helpen. Dat doen we onder meer door via maatwerk werkzoekenden te begeleiden naar een betaalde baan.. Iedereen verdient een goed bestaan, met een eigen inkomen en volwaardige deelname aan de samenleving.

Recht op meedoen en een passend inkomen

Werk geeft mensen perspectief, zekerheid en het gevoel erbij te horen. Helaas heeft niet iedereen in Stein op dit moment passend werk. Sommigen hebben zelfs geen werk. Anderen hebben werk dat te slecht betaalt om van te kunnen leven of zijn niet zeker van hun baan. De PvdA vindt dat iedereen die werk verricht een beloning verdient die past bij de werkzaamheden. Ook moet er ruimte zijn voor scholing en ontwikkeling. Iedereen moet kunnen profiteren van de economische groei. Stein haalt haar concurrentiekracht uit een beroeps-gekwalificeerde en diverse bevolking met innovatiekracht. De PvdA Stein zet zich in voor werk voor iedereen!

ARBEIDSMARKT ..

MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de ruggengraat van de Nederlandse economie. Ruim 60% van het geld dat we in Nederland verdienen, wordt verdiend door het MKB. Dat is ook zo in de gemeente Stein, waar we zowel in de kernen als op de bedrijventerreinen veel MKB-ondernemingen hebben. Tegelijkertijd zien MKB-ondernemingen de laatste jaren steeds meer problemen die hun ondernemingsbestaan verzwaren zoals: toenemende concurrentie, stijgende huisvestingslasten, veel regels, enzovoorts. De PvdA vindt dat alle MKB-ondernemingen op een goede wijze hun werk moeten kunnen doen, zonder al te grote belemmeringen.

Dynamisch en vitaal

In Zuid-Limburg zijn er grote economische ontwikkelingen aan de gang waar ook Steinse ondernemers en inwoners profijt van kunnen hebben. Zeker in de Westelijke Mijnstreek zijn er voor MKB-ondernemers en inwoners kansen. Bedrijven op Chemelot floreren, de Chemelot campus is volop in ontwikkeling en VDL NedCar lijkt te blijven groeien. De PvdA heeft als doel om bedrijvigheid zoveel als mogelijk te stimuleren zodat MKB-ondernemers hun positie kunnen versterken en de arbeidsmarkt interessant blijft voor onze inwoners.

De ligging van Stein en de aanwezigheid van cultuurhistorische- en groene parken zorgt tevens voor mogelijkheden op toeristisch gebied. Ontwikkelingen met betrekking tot de parels van Stein zijn afgerond. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe toeristische- en recreatieve initiatieven door de DOPsgewijze aanpak. Ook is er een bestaand fiets- en wandelnetwerk aan Belgische zijde dat mogelijkheden biedt voor grensoverschrijdend toerisme. Dit potentieel moet benut worden om de Steinse economie verder te versterken.

Dit betekent:

 • Behoud van de bedrijvencontactfunctionaris en intensiveren van diens werkzaamheden.
 • Ondersteuning MKB-ondernemers bij het zoeken naar geschikt personeel vanuit het klantenbestand van de sociale dienst.
 • Bevorderen betaalbare huisvesting voor het MKB.
 • Onderzoeken hoe verschillende ondernemingsfuncties (het zogenaamde blurring) mogelijk gemaakt kunnen worden in onze bestemmingsplannen.
 • Een fiets-, wandel- en ruiter brug over de Maas creëren in samenwerking met de gemeente Maasmechelen zodat het fiets- en wandeltoerisme in Stein kan groeien.
 • Een positieve insteek op toeristische en recreatieve initiatieven die voortkomen uit de DOPsgewijze aanpak en (Eu)regionale projecten, zoals Rivierpark Maasvalei en hierbij de Steinse ondernemers betrekken.

ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE ..

Regionaal

De gemeente is verantwoordelijk voor de groep mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’: oudere werkzoekenden, jongeren zonder startkwalificatie, mensen met een beperking, waaronder Wajongers. Ook nu de crisis voorbij is, komen deze inwoners van Stein moeilijk aan het werk. Sommigen leven vaak al lang op het sociaal minimum en delen niet mee in de toegenomen welvaart.

Stein zet samen met andere partijen de schouders onder participatie van iedereen.

Specifiek ten aanzien van het opgerichte Participatiebedrijf is de PvdA van mening dat het opgaan van de gemeente Stein in het participatiebedrijf continu onderwerp van aandacht moet zijn, waarbij de werkgelegenheid van de medewerkers van Vixia voorop staat. Met het oog hierop is invlechten van de gemeentelijke Sociale Dienst in het participatiebedrijf en een samenvoeging van Vixia met het Participatiebedrijf noodzakelijk. De PvdA is geen voorstander van het invullen van de zorgplicht van WSW’ers binnen een lokaal werkbedrijf.

Maatwerk

Begeleiding vanuit het participatiebedrijf of door de gemeente dient maatwerkbegeleiding te zijn. Er is geen enkel bewijs dat het verplicht solliciteren enig effect heeft. De PvdA is van mening dat actieve begeleiding naar werk eerder tot resultaat leidt en dat mensen eventueel de ruimte moeten krijgen om zich via vrijwilligerswerk voor de maatschappij verdienstelijk te maken. Op basis van een individueel loopbaanonderzoek krijgen werkzoekenden een gericht advies over de kortste weg naar werk, incl. de daarvoor benodigde scholing.

Voor mensen met problematische schulden is het moeilijk om te focussen op het zoeken naar werk. Recent onderzoek toont aan dat, zolang hun schuldenprobleem niet is opgelost, solliciteren geen zin heeft. Tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht, gecombineerd met schuldhulpverlening en eventueel vrijwilligerswerk is nodig om rust te creëren.

Dit betekent:

 • Werkzekerheid voor de medewerkers van Vixia.
 • Afschaffing sollicitatieplicht ouderen (55+).
 • Intensieve professionele begeleiding van werkzoekenden, met indien nodig loopbaanadvies en scholing.
 • Tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht voor mensen met een schuldenproblematiek
 • Een goed functionerende actuele vrijwilligersbank.
 • Proef met het basisinkomen.
 • Een regionaal participatiebedrijf dat investeert in mensen.